ייפוי כח מתמשך – יש מי ששומר עליכם…

בחודש אפריל 2017 נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית. מדובר במהפכה של ממש
המפשטת את המצב שהיה נהוג עד כניסת התיקון לתוקף.

עד כה, במקרה שמייפה הכח איבד את כשרותו המשפטית בין אם מסיבה רפואית ובין אם מסיבה
נפשית, הדבר היה מביא גם לפקיעת ייפוי הכח עצמו, גם כאשר מדובר בייפוי כח נוטריוני. במצב בו
אדם אינו יכול עוד לקבל החלטות על גופו ו/או על רכושו, על קרוביו למנות לו אפוטרופוס. מינוי
אפוטרופוס הוא הליך ארוך, מסורבל ומייגע. כיום, יכול כל אדם להחליט בעודו כשיר להחליט מי
יטפל בענייניו ובאיזה אופן. חשוב לציין שייפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף רק כאשר מייפה הכח
נעדר כל יכולת לקבל החלטות הנוגעות לענייניו. על מיופה הכח להיות בגיר מעל גיל 18 והוא יהיה
רשאי לפעול בכל העניינים הרכושיים והאישיים של מייפה הכח; טיפולו הרפואי, צרכיו היום
יומיים, רכושו ונכסיו. עם זאת, ישנן פעולות מוגדרות אותן מיופה הכח לא יכול לבצע: המרת דת,
מסירת ילד לאימוץ, הצבעה בבחירות, פעולות לפי חוק החולה הנוטה למות ועריכת צוואה.

איך ניתן לחתום על ייפוי כח מתמשך?

ייפוי הכוח המתמשך ייחתם על גבי טופס בנוסח מוכתב, הקבוע בתקנות הכשרות המשפטית
והאפוטרופוס, ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון (התשע"ז –
2017).

שימו לב! הסדרת ייפוי הכח המתמשך חייבת להיעשות רק מול עורך דין מוסמך שעבר הכשרה
מתאימה בנושא. במשרדנו, עורכי הדין ניר כלפה, דן פורטנוי ורוני ליס מוסמכים לערוך ייפוי כח מתמשך
לפי החוק.

ייפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי, כאשר ייפוי כח שלא הופקד לא יהיה בתוקף.
לאחר הפקדת ייפוי הכח תימסר הודעה למייפה הכח, ליועץ המשפטי לממשלה ולמיופה הכח
הממונה. היה וחלילה מייפה הכח אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעצמו חרף מצבו הרפואי/נפשי
ייכנס בנעליו מיופה הכח שקיבל ממנו את המינוי.

האם וכיצד ניתן לבטל את ייפוי הכח המתמשך?

פקיעת ייפוי הכח תתרחש במקרים הבאים: התקיימות תנאי אותו קבע הממנה בייפוי הכח, הודעה
בכתב למיופה הכח על ביטולו של ייפוי הכח, פטירת הממנה, אי כשירותו של הממונה, הודעה בכתב
של מיופה הכח כי אינו רוצה עוד במינוי.
ייפוי הכח המתמשך הוא בשורה מרעננת לכל אלה החפצים להגדיר מראש מי יטפל בענייניהם
וכיצד, במקרה בו יחדלו לתפקד מכל סיבה שהיא. עריכת ייפוי כח מתמשך היא פרטנית, מלווה
בהסברים וכפופה לכללי פיקוח ובקרה נוקשים אותם קבע המחוקק. אנו ממליצים לכל אדם הרוצה
להבטיח את עתידו לעשות שימוש בכלי המשפטי הזה.

שתפו עמוד זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן